Brand-, vatten och miljöskadesaneringar

Snabb service och hjälp vid skador

Du får kontakt med oss dygnet runt då det gäller brand-, vatten och miljöskador. Numret du kan ringa då det gäller skadesanering är 044 255 8238. Helhetsskadorna och efterskadorna minskar då man snabbt reagerar och lokaliserar den ursprungliga orsaken till skadan.

Då en vattenskada uppstått börjar man med fuktkartläggning där man konstaterar skadans storlek. Efter kartläggningen och de rekommenderade åtgärderna gör försäkringsbolaget beslut om vilka saneringsåtgärder som bör vidtas.

Vi utför varje steg i saneringen, fuktkartläggning, rivning, desinficering, torkning och återuppbyggnad.

Vid vattenskador, utförs arbetet av våra yrkesskickliga och sakkunniga arbetare.